İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI  DERNEĞİ  ANA TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1- DERNEĞİN ADI:

İlahiyat Araştırmaları Derneği

MADDE 2 - DERNEĞİN MERKEZİ:

Derneğin merkezi Üsküdar İstanbul olup şubesi yoktur.

 

MADDE 3: AMAÇ

             Toplumun Sosyal, kültürel ve bilimsel yönlerden gelişmesine yardımcı olmak, sosyal bilimler ve ilahiyat bilimleri alanında bilimsel araştırmaları temin ve teşvik ile uzman kişilerin yetiştirilmesine, böylece ülkemizde sosyal gelişme ve dengenin tesisine katkıda bulunmaktır.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ

Madde 4.

Dernek, Tüzüğün 3. maddesindeki amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri yapar:

a)    Toplumun milli, manevî, dini, ahlaki ve kültürel açıdan karşılaştığı problemlerin çözümüne yönelik seminer, konferans ve çeşitli etkinlikler tertip edip bunları yayınlamak ve kamuoyu ile paylaşmak,

b)    Ortaöğretim öğrencilerinin Yükseköğretime hazırlanmasını temin için, kurslar, seminerler, konferanslar, paneller düzenlemek. Ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin geleceğe ve mesleklere hazırlanması çalışmalarında okul yönetimleri ile işbirliği yapmak.

c)     Ortaöğretim, Yükseköğretim önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin tahsil yapmalarını temin için imkanlar hazırlamak, onlara her türlü ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,burs vermek,

d)    Her seviyeden öğrencilerin ve araştırmacıların yurt içi ve yurt dışında pratik uygulama, ihtisas ve bilimsel araştırmalar yapmalarını teşvik etmek, onları yurt dışına göndermek, yurt dışındakilere maddi imkan sağlamak,

e)     Ortaöğretim ve Yükseköğretimin her seviyesine yönelik öğrenci yetiştirilmesine katkı sağlamak, kütüphane kurmak, yurt açmak, öğrencilerle öğretim elemanlarını ve öğretmenleri bir araya getirici faaliyetler yapmak, kütüphane ve kitap kulübü oluşturmak, yabancı dil çalışmalarını teşvik etmek, çeşitli kurslar düzenlemek, internet sitesi kurmak,

f)       Yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası bilimsel çalışmaların yayımlanması, dağıtılması ile ilgili ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, bu çalışma ve yardımlara uygun fiziki şartları oluşturmak.

g)    Bilimsel kurs, seminer, konferans, sempozyum, panel, açık oturum, ödüllü/ödülsüz yarışmalar vb. düzenlemek, sergiler açmak, kermesler düzenlemek; film, video, tiyatro ve benzeri etkinliklerde bulunmak,

h)    Konusunda ihtisas sahibi olan kişilere, her türlü ilmi, dini, tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu araştırmaları, telifler, tercümeler yaptırmak, bu çalışmaların sonuçlarını basılı-sesli-görüntülü yayınlar halinde yayınlamak,

i)       Amaçları doğrultusunda her türlü hizmeti sunabilmek için vakıflar, araştırma merkezleri, eğitsel, tıbbi, istişari vb. birimler kurmak ve işletmek, bu faaliyetler için gerekli personeli istihdam etmek ve yetiştirmek, 

j)       Bilimsel neşriyat, kitap, dergi, broşür, her türlü süreli-süresiz basın yayım, kültürel, eğitsel sayfalar, köşeler, radyo, TV istasyonları için programlar; üyelerine ve halka yönelik özel video, sinevizyon, multivizyon ve benzeri programlar hazırlamak ve bunları organize etmek,

k)     Dernek merkezinin ve şubelerinin faaliyetlerini yürütmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mal edinmek, kiralamak, onları  kiraya vermek, işletmek, satmak ve bağışlamak,

l)       İl ve ilçelerde şubeler açmak,temsilciler tayin etmek, dernek hizmetlerinde ücretli personel çalıştırmak, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, işletmek ve inşaat yaptırmak,

m)  Ağaçlandırma ve hatıra ormanı faaliyetlerinde bulunmak,

n)    Kitap okuma salonları, spor salonları, ana okulu, ilköğretim okulları, lise ve dengi okullar, pansiyon, misafirhane vb açmak,

o)    Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğrenim Kurumlarında okutulan derslere yönelik takviye kurslar düzenlemek, ( lisan, bilgisayar, daktilo…vb.) daimi kurslar açmak,

p)    Muhtelif sosyal grup ve topluluklar arasında kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak için toplantılar, yurtiçi ve yurtdışı geziler, ziyaretler ve sohbetler tertip edip sergiler açmak,

q)    Fert ve toplum sağlık ve sosyal durumları ile ilgilenmek, dernekçe muayene ve tedavilerini yaptırmak, bu amaçla dispanserler açmak, uzman ve mütehassıs hekimler görevlendirmek, ilaç yardımında bulunmak, rehberlik ve danışmanlık merkezleri açmak,

r)      Faaliyet gösterdiği çevredeki insanların yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek ve her türlü sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak,

s)      Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak onlarla yardımlaşmak, özelikle yetim, öksüz ve yoksul öğrencileri eğitim amacıyla yurt dışına göndermek veya yurt dışından öğrenci getirmek,

t)       Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

u)    Yarışmalar, müsabakalar, şenlikler ve anma günleri düzenlemek, çeşitli sportif faaliyetler düzenlemek ve turnuvalar tertip etmek,

v)     Toplumsal kaynaşma ve beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, iftarlar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

y) Amacı doğrultusunda çalışan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

     z) Yardım toplama kanunu ile bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağışlar ile koşullu koşulsuz vasiyetleri kabul etmek.

 

MADDE 4- DERNEĞİN KURUCULARI

S.N.

ADI SOYADI

TABİYETİ

MESLEĞİ

ADRESİ

01

Halil ALDEMİR

T.C.

DOKTARA

ÖĞRENCİSİ

KÜPLÜCE MAH.ÜRKMEZ SK.NO:11/3   ÜSKÜDAR

02

M.NACİ CANBAY

T.C.

EMEKLİ ÖĞRETMEN

KİRAZLITEPE MAH.ÖZEL SK.NO:8 ÜSKÜDAR

03

FARUK SALMAN

T.C.

ÖĞRETMEN

LİBADİYE CAD.ÜSTÜNKAN BLOK,NO:17/B-15 BULGULU-ÜSK.

04

SERVET BAYINDIR

T.C.

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

G-47SK.1/3 ÇUBUKLU BEYKOZ

05

SELAHADDİN TİMUR

T.C.

SÖZLEŞMELİ

İŞÇİ

KÜPLÜCE MAH.ÜRKMEZ SK. 6/3 ÜSKÜDAR

06

HARUN ÖĞMÜŞ

T.C.

SERBEST MESLEK

İCADİYE MAH.CAMLICA CAD.24/3 ÜSKÜDAR

07

MEHMET AKİF CAN

T.C.

ÖĞRENCİ

PALANDÖKEN SK.ÖMER AKÇAY APT.NO:12/7 ÜSKÜDAR

 

 

MADDE 5- DERNEĞE ÜYE OLMA  VE ÜYELİKTEN  ÇIKMANIN  ŞART VE ŞEKİLLERİ

a)ÜYE OLMA ŞART VE ŞEKİLLERİ 

Dernekler Kanununun öngördüğü koşulları taşıyan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu amaç doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş  kanunların  kısıtlılık kapsamına almadığı  her gerçek kişi , derneğeüye  olma hakkına sahiptir. Üye olmak  isteyen  gerçek kişi  başvuru formu ekinde ,dernek yönetim kurulunun uygun göreceği belgeleri eklemek zorundadır.

         Yazılı olarak  yapılacak  üyelik  başvurusu, dernek yönetim kurulunca  en çok  30 gün  içinde  karara bağlanır  ve sonuç  yazıyla  başvuru  sahibine  bildirilir. Başvurusu  kabul edilen  üye, bu amaçla  tutulacak  deftere  kaydedilir.

15 yaşını doldurmuş,kendi isteği ve velisinin rızası ile mahkemece ergin kılınanlar, 18 yaşını doldurmayıp ta evlenmeye ergin olmak,

         Yabancılar için Türkiye’de oturmak hakkına sahip olmak,

         Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanununun ilgili  Maddelerinde belirtilen koşullarda olanlar derneğe üye olamazlar.

          Hiç kimse , bir derneğe  üye  olmaya  ve hiçbir dernekte  üye  kabul etmeye  zorlanamaz.

 

         b) ÜYELİKTEN  ÇIKMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ 

1-Kendiliğinden :

 Üyelik için  kanunda  veya  tüzükte  aranılan  nitelikleri  sonradan  kaybedenlerin 

dernek üyeliği  kendiliğinden  sona erer.

2-Çıkma :

 Hiç kimse ,  dernekte  üye  kalmaya zorlanamaz. Her üye  altı ay önceden  yazılı

 olarak  bildirmek  kaydıyla , dernekten  çıkma  hakkına sahiptir.

 

3-Çıkarılma :

Yıllık ödentilerini  yıl  içinde  ödemeyenler  ve  genel kurula mazeretsiz katılmayanlaryönetim kurulu kararı  ile   üyelikten çıkartılır. Ana tüzüğe ve  bu tüzüğe uygun kararlara  aykırı hareket  edenler ise  araştırmaya müteakip yönetim kurulunca  değerlendirilir.   

         Gösterilen sebeplerden  dolayı, çıkarma kararına  bu sebeplerin  haklı  sayılamayacağı  iddiasıyla  itiraz  edilemez. Ancak yukarıda belirtilen sebeplerden  başka sebeplerle çıkartılan  üye,  bu çıkarma  kararına, haklı  sebep bulunmadığı  ileri  sürerek  itiraz  edilebilir.

 

         c) ÜYELERİN HAKLARI  

1-Eşitlik hakkı :

 Dernek üyeleri  eşit haklara sahiptir. Dernek  üyeleri  arasında  dil, ırk, renk,

cinsiyet , din ve mezhep , aile,zümre ve sınıf  farkı  gözetlenemez, eşitliği  bozan veya  bazı  üyelere  bu sebeplerle  ayrıcalık  tanıyan  uygulamalar  yapılamaz.

         Her üyenin,  faaliyetlerine  ve  yönetimine   katılma  hakkı  vardır.

         Dernekten  çıkan veya  çıkarılan  üye,  dernek mal varlığında hak  iddia  edemez.

2-Oy hakkı :

Her üyenin genel kurulda  bir  oy hakkı vardır., üye  oyunu  şahsen  kullanmak

zorundadır. Onursal üyelerin seçme, seçilme ve oy hakkı  yoktur.

3-Ödenti verme  borcu :

Dernek üyelerinin yıllık ödentileri tüzükte belirtilmiştir. Üyeler  bu ödentilerini 

vermek zorundadırlar.

         Onursal üyeler  ödenti  vermek zorunda  değildirler, kendi isteklerine  bırakılmıştır.

4-Diğer hükümler 

Üyeler, dernek  düzenine uymak ve derneğe  sadakat  göstermekle  yükümlüdürler.

Her üye, derneğin amacına  uygun  davranmak, özellikle  amacın  gerçekleşmesini  güçleştirici  veya  engelleyici  davranışlardan   kaçınmakla  yükümlüdür.

 

d)    ÜYELİK TÜRLERİ

 

1-Asli Üye: Dernekler Kanununun öngördüğü koşulları taşıyan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu amaç doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş herkes dernek asil üyeliğine giriş formunu dolduru, yıllık üye aidatını ödeyerek derneğe asil üye kabul edilip, üye kayıt defterine kayıt edilir.

   Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu

 ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak, yükümlülükleri ise; özel ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.Üye zorunlu ödentilere eşit olarak katılır, dernekten çıksa veya çıkarılsa, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

         2- Onursal Üye  : Derneğe amaç ve hizmet konularına sevgi ve saygıları

bulunanlar arasında yönetim kurulunun kararı ile belirlenen Onursal  nitelikli üyelerdir. Onursal  üyelerin  maddi yönden ziyade manevi yönlerden faydalanılır. Aidat ve  bağış  vermeleri tamamen kendi isteklerine  bağlıdır. Bu üyeler görüş bildirebilir. Çalışmalara katkılar yapabilir.

e) ÜYELİKTEN  ÇIKARILMA  İŞLEMLERİNE  İTİRAZ

         Dernek Yönetim Kurulu,  üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir. Üye aidatını  en geç genel kurula bir ay kalaya kadar ödemeyenler, dernek amacına aykırı faaliyette bulunan ve haksız yere yönetim kurulunu kötüleyici faaliyette bulunanlar yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

         Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı, bildirim tarihinden başlamak üzere kanuni süre içerisinde  Dernek Yönetim  Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz, ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

         Üyenin, süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde dernek yönetim kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul  tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.

         Ölen üyenin dışında ayrılan yada çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

MADDE :6  GENEL KURULUN  TOPLANMA  ŞEKLİ, ZAMANI  VE DERNEK ORGANLARI

a ) GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKLİ 

         Dernek genel kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda belirtilmiştir.

         Dernek Yönetim Kurulu, genel kurula katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini saptar ve toplantı gününden en az 15 gün önce, toplantının  tarihi, yeri ve zamanı ile birinci  toplantıda çoğunluk sağlanamaması  halinde, ikinci toplantının ne zaman yapılacağını yönetim kurulunca dernek üyelerine gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da  elektronik  posta  bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

          İlk toplantıda, tüzük   değişikliği ve derneğin feshi hariç genel kurul toplantısına  katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin  salt çoğunluğu ile toplanılır.

         İkinci toplantı, yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve genel kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

         Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz. İkinci toplantının  geri bırakma tarihinden itibaren  en geç 6  ay içinde  yapılması  zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci toplantı çağrı esaslarına  göre yeniden  çağrılır. 

 

b ) OLAĞAN GENEL KURUL ZAMANI 

Derneğin olağan genel kurul toplantısı, dernek merkezinin bulunduğu ilde,  İKİ  YILDA BİR  OCAK    ayında toplanır .

 

c)     DERNEĞİN ORGANLARI 

         1-Genel Kurul

2-Yönetim  Kurulu

3-Denetleme  Kurulu

 

d )GENEL KURUL  TOPLANTI İLKELERİ  

         Genel Kurula katılacak üyeler,Yönetim Kurulunca düzenlenen Genel Kurul Üyeleri Çizelgedeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları,Dernek Başkanı ile Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

        Genel Kurul ,Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve genel kurulu yönetmek üzere  oluşturulacak Divana bir başkan ,bir başkan yardımcısı ,bir sekreter seçebilirler.

         Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az 1/10’u  tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.

         Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

         Genel kurulda karar yeter sayısı ,genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak ana tüzük değişikliği ile derneğin feshine ilişkin kararlar toplantıya katılan  üyelerin 2/3’nün  çoğunluğu ile alınması zorunludur.

 

e ) OLAĞANÜSTÜ  GENEL KURUL

         Olağanüstü genel kurul, Olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda , aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

         Olağanüstü genel kurul toplantısı , olağan genel kurul toplantısındaki yönetim ve ilkeleri  ne göre yapılır.

MADDE 7- GENEL KURULUN  GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA  VE KARAR ALMA  USUL VE  ŞEKİLLERİ

         Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

         Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır,tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları , ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınabilir.     

     

         Mevcut  kanunlar  ile   Dernek ana tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak ,

         Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği , gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak

Çalışma dönemi yönetim , denetleme ve disiplin kurulu  asıl ve yedek üyelerini seçmek

Geçen çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; denetleme ve yönetim kurulu raporlarını görüşüp karara bağlamak, yönetim kurulu üyelerini aklamak,

Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

         Dernek üyeliğinden çıkarılanların , yönetim kurulu kararlarına karşı sürelerinde yaptıkları itirazları hakkında karar almak,aynı amaca yönelik federasyon ve konfederasyonlara  katılmasına karar  vermek.

         Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında yönetim kuruluna yetki vermek,

         Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliği yapmak için yönetim kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak,

          Şube veya şubeler açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,

          Derneğin  malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

          Gerekli diğer konularda karar vermek,

MADDE 8-  YÖNETİM VE DENETİM KURUMLARININ GÖREV  VE YETKİLERİ , NE  SURETLE  SEÇİLECEĞİ , ASİL VE YEDEK ÜYE SAYILARI

 

         a) YÖNETİM  KURULUNUN TEŞKİLİ 

          Derneğin yetkili yönetim organı bulunan yönetim kurulunun oluşum biçimi aşağıda belirtilmiştir.

          Yönetim kurulu, iki yıllık süre için seçilmiş  (7) asıl ve (7) yedek üyeden oluşur. Seçimlerden önce genel kurul , yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısını saptar

Dernek organlarındaki değişiklik , değişikliği izleyen  30 gün içinde  mülki idare amirliğine  bildirmekle yükümlüdür.

            Yönetim kurulu üye sayısı,boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse  genel kurul ,kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa ,üyelerden birinin istemi üzerine ,sulh hakimi,üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlidir.

 

b ) YÖNETİM KURULUNUN  ÇALIŞMA BİÇİMLERİ 

         Yönetim kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda düzenlenmiştir.

         Yönetim kurulu, seçimin yapılmasına  müteakip yapacağı  ilk toplantıda bir dernek başkanı,bir Başkan yardımcısı,  genel  sekreter, mali işler, halkla ilişkiler, eğitim,  örgütlenme  ve diğer  konuların  sorumlularını  seçmek suretiyle görev bölümü yapılır.

         Yönetim kurulu en az ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapılabilir.

         Bir dönem içinde üst üste  iki kez , özürsüz olarak yönetim kurulu  toplantılarına  katılmayan yönetim kurulu üyesi ,yönetim kurulu kararı  ile kuruldan ayrılmış sayılır.

         Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı ,üye  tam  sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

         Yönetim kurulu zaruri haller dışında,  ayda bir toplanarak çalışmalarını yapar.

 

c) YÖNETİM KURULUNUN  GÖREV VE YETKİLERİ 

          Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

         Türk yasaları ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; genel kurul kararlarını uygulamak ,

         Derneği ,dernek başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek , bu yetki yönetim kurulunca , üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

         Çalışma dönemi çalışma  programı ile yıllık bütçe yönetmeliği , gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve genel kurulca onaylandıktan sonra uygulamak,

         Geçen çalışma dönemi çalışma raporu  ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak ,

         Dernek başkanının önerisi üzerine , üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan; bu ana tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden , aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek,

         Genel kurul toplantılarının tarihini, saatini , yerini ve gündemini saptamak; üyelere  duyurmak,

         Danışma kurulu üyelerini seçmek ve önerileri ile dilekçesi hakkında karar vermek,

         Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma gurupları ya da komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak.

         Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine   son  vermek,

          Genel kurul kararını  müteakip ortaklık, iktisadi işletme, yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,

          Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,

          Genel kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

 

           Toplantı  gününden  itibaren  30 gün içerisinde  dernek zorunlu organlarına seçilenlerin bağlı bulunduğu  yerin en büyük mülki idare  amirliğine  bildirmek.

          Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek ,

         Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda şube veya şubeler açılacak yerlerde, şube kurucularını tayin etmek ve onlara şube açmaları için onay vermek,

          Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak,

d)DENETLEME  KURULUNUN TEŞKİLİ

         Derneğin denetiminden Denetleme kurulu sorumlu bulunmaktadır. Denetleme kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda belirtilmiştir.

         Denetleme kurulu , genel kurulda gizli oyla üç  yıl için seçilmiş (3) asıl ve (3) yedek üyeden oluşur,

         Denetleme kurulu, seçimi müteakip kendi arasında görev bölümü yapar.

         Denetleme kurulu gerek gördüğü zamanlarda toplanır. Toplantı  ve karar yeter sayısı ikidir.

         Denetleme kurulu; derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini yönetim kuruluna bildirmek; yönetim kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği yönetim kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek, yönetim kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

e)  DENETLEME KURULUNUN  GÖREVLERİ 

         Denetleme Kurulu, derneğin tüzüğünde  gösterilen  amaç ve amacın gerçekleştirilmesi  için  sürdüreceği  çalışma konuları  doğrultusunda  faaliyet gösterip  göstermediğini, defter,  hesap ve kayıtların  mevzuata  ve dernek tüzüğüne  uygun  olarak  tutulup  tutulmadığı,  dernek tüzüğünde tespit edilen  esas ve usullere  göre   6 ayı  geçmeyen aralıklarda olağan,  gerek gördüğü  zamanlarda olağanüstü olarak    derneği  denetler ve  denetim sonuçlarını  bir rapor halinde  yönetim kuruluna  ve toplandığında  genel kurula sunar.

         Denetim kurulu üyelerinin  istemi üzerine,  her türlü bilgi, belge ve kayıtların , dernek  yetkilileri tarafından  gösterilmesi  veya  verilmesi,  yönetim yerleri, müesseseler ve  eklentilerine  girme  isteğinin  yerine  getirilmesi  zorunludur.

MADDE 9–ÜYELERİN  ÖDEYECEKLERİ  YILLIK  ÖDENTİ  MİKTARLARININ  BELİRLENME ŞEKİLLERİ

             

         a)  YILLIK ÖDENTİ  Üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödenti olup  aylık  10  YTL  yıllık 120   YTL dir.

b) DERNEĞİN GELİRLERİ 

Üyelerin  yıllık ödentileri

         Derneğin kuracağı iktisadi işletmelerden elde edilen gelirler.

         Yayınlar, temsil,sergi,kermes,spor yarışması, gezi konferans ve benzeri  etkinliklerden  sağlanan  gelirler

            Derneğin mal varlığından elde edilen  gelirler

           Bağış ve yardımlar

           Kurslar,  kamplar  seminerler  ve  eğitim  etkinliklerinden  sağlanan  gelirler

           Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış ,vasiyet ve yardımlar.

         Ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve lokal gelirleri,

         2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu doğrultusunda  elde edilen gelirler ve diğer gelirler.

         c) GELİR VE  GİDER İŞLEMLERİ 

         Dernek gelirleri alındı belgesi  ile toplanır ve giderler  harcama belgesi  ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile  toplanması halinde  banka tarafından  düzenlenen  dekont veya  hesap özeti  gibi belgeler  alındı  belgesi yerine  geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin  saklanma süresi   beş yıldır.

         Dernek  gelirlerinin  toplanmasında  kullanılacak  alındı belgeleri  yönetim kurulu  kararı ile bastırılır.İşletme usulüne   göre  bir asil  bir kopya,  bilanço usulüne göre ise bir asil  iki  kopyalı  alındı  belgesi bastırılır.  Alındı belgeleri sayman üye tarafından  bir tutanakla matbaadan teslim alınır.  Bu alındı  belgesini basan matbaa ise  15 gün içerisinde  mülki idare amirliğine  basmış olduğu  alındı belgelerini  bildirir.  Düzenleme sırasında hata yapılması halinde, hatalı belge yaprağı  ödemede bulunan kimseye verilmez. Asil  ve koçan  yaprakların üzerine  iptal    ibaresi  yazılıp her ikisi  koparılmadan  ciltte bırakılır.

         Dernek gelirlerini  toplayacak kişiler  yönetim kurulu kararıyla  belirlenir ve bunlar  adına yetki belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek  dernek başkanı tarafından   onaylanmasını  müteakip  bir  örneği  ilgili kişiye verilir ve bir örneği dosyada  muhafaza edilir bir örneği ise   dernekler  birimlerine  verilir. Yetki belgesinin  süresi , yönetim kurullarının  görev  süresi ile  sınırlıdır.  Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler  yönetim kurulu başkanınca 15 gün  içinde  dernekler birimine bildirir.

Dernek hizmetleri  gönüllüler veya  yönetim kurulu kararı ile  göreve başlatılan  ücretliler aracılığı ile  yürütülür. Dernek yönetim ve denetim  kurullarının  kamu görevlisi olmayan  başkan ve üyelerine  ücret verilebilir. Verilecek ücret  ile her türlü ödenek,  yolluk ve  tazminatlar  genel kurul  tarafından  tespit olunur.  Yönetim ve denetleme kurulu  üyeleri  dışındaki üyelere  ücret, huzur hakkı  veya  başka bir ad  altında  herhangi bir  karşılık ödenemez. Dernek hizmetleri için  görevlendirilecek  üyelere  verilecek  gündelik ve yolluk  miktarları  genel kurul  tarafından  tespit olunur. Yönetim kurulu  ayda bir  kez  olağan ve  gerek  gördüğü zamanlarda  olağanüstü  toplanır.  Dernek zorunlu  organlarında   görev alan üyeler ile büro personelinin  ücretlerine  yönetim kurulunun alacağı karar oranında artış yapılır.

DERNEK  ZORUNLU  ORGANLARINDA  GÖREV ALANLARA  ÖDENECEK  ÜCRET  MİKTARLARI

          Amaca uygun tüm  giderlerle , beslenme,  sağlık ,barınma,  ulaşım, eğitim ,ödül ve benzeri  konularda  tüm  harcamalar , yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu harcamaların  yasal belgelere  bağlanması zorunludur.

         Dernek  kasasında bulundurulacak para miktarı ,ihtiyaçlar  dikkate alınarak  yönetim  kurulunca  belirlenir. Dernek  adına  gelir tahsil etmekle yetkili kişiler , tahsil  ettikleri  paraları otuz gün  içerisinde  dernek saymanına  teslim  ederler veya  derneğin bankadaki  hesabına  yatırırlar.    Derneğin  çalışma dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Yeni kurulan derneğin hesap dönemi   kuruluş tarihinde başlar  31  Aralık’ta sona erer.

         Dernek yönetim kurulu başkanı, her takvim yılının  ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait  dernek beyannamesini  mülki idare  amirliğine  vermekle  yükümlüdür.

 

MADDE : 10- DERNEĞİN TUTMAK ZORUNDA OLDUĞU DEFTERLER

         03.09.2002 tarih ve 4721 sayılı kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmeliğin 4. ve  5. Maddesi gereğince her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak vergi usul kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirtilen değer oranını aşması halinde bilanço  esaslarına göre, değeri aşmaması halinde ise İşletme  esaslarına göre defter tutulur.

         a) İşletme  Hesabı Esasına Göre 

1-Üye kayıt defteri

2-Karar defteri

3-Gelen ve  giden evrak kayıt defteri

4-Demirbaş Defteri

5-İşletme hesap Defteri

6-Alındı Belgesi kayıt defteri

           Bu  defterler İl Dernekler Müdürlüğünce veya noter tasdik edildikten sonra kullanılır. Bu defterlerin  sayfaları bitinceye kadar devam edilir, ara  tasdiki  yapılmaz. İşletme esasına göre  kayıt tutulduğu için  yıl sonrasında  İşletme  Hesabı  Tablosu  düzenlenir. 

Bilanço Hesabı  Esasına göre

1-Üye kayıt defteri

2-Karar defteri

3-Gelen ve giden evrak kayıt defteri

4-Büyük defter

5-Envanter defteri

6-Yevmiye defteri

7-Alındı belgesi kayıt defteri

Bu  defterler,İl Dernekler Müdürlüğünce veya noter tasdik edildikten sonra

kullanılır. Bu defterlerin  kullanılacağı yıldan  önce   gelen son ayda,  her yıl  yeniden tasdik  ettirilmesi zorunludur.

Yıl sonunda  Maliye Bakanlığınca  yayımlanan  Muhasebe  sistemi  Uygulama  Genel  Tebliğleri esas  alınarak bilanço ve gelir  tablosu düzenlenir. Bilanço esasına göre  defter tutmakta iken  üst üste  iki hesap döneminde  yukarıda belirtilen  haddin  altına  düşerse ,  takip eden yıldan  itibaren  işletme  hesabı esasına  dönebilir.

 

MADDE  : 11- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

         Dernek, kendi yıllık bütçesine  göre yönetim kurulu borçlanma yapabilir. Kanunların ön gördüğü biçim ve miktarda borçlanma yapılır. Uzun vadeli borçlanma altına  girilemez, derneğin  menfaati her zaman  ön planda   tutulacağından , fazla miktarda borçlanma yapılamayacağı gibi,  fazla borçlanmadan dolayı da dernek zor durumda bırakılamaz ve  zarara uğratılamaz.

 

MADDE 12 DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

         Derneğin iç denetimi  genel kurul,  yönetim kurulu  veya denetleme  kurulu  tarafından  yapılabileceği  gibi , bağımsız  denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya  bağımsız  denetim  kuruluşlarınca  denetim yapılmış  olması ,  denetim  kurulunun  yükümlülüğünü  ortadan  kaldırmayacağından  derneğimizin  iç denetimi  ilk etapta   denetleme  kurulu  tarafından  yerine getirilir. Gerek görülen  hallerde ise  diğer  organ ve   kurumlarca  yaptırılır. 

 

MADDE 13 - TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 

          Genel kurul,  katılma hakkı bulunan  üyelerin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin feshi  hallerinde  2/3 katılım ile toplanır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz, toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ancak tüzük değişikliği kararı genel kurula katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğunun kararı  ile değiştirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklik , değişikliğin yapıldığı genel kurul  toplantısını izleyen  30 gün içerisinde  genel kurul sonuç bildirim evrakları ile birlikte  mülki  idare  amirliğine bildirilir.

MADDE 14- DERNEĞİN FESHİ  VE  MAL VARLIĞINININ  TASFİYE ŞEKİLLERİ

         a) feshi      

Genel kurul,  katılma hakkı bulunan  üyelerin salt çoğunluğunun  derneğin feshi  hallerinde  2/3 katılım ile toplanır.İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ancak derneğin fesih kararı  genel kurula katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğunun kararı  ile olur

 

         b) Tasfiyenin dernek tüzüğünde  gösterilen  esaslara göre yapılması     

Derneğin  genel kurul kararı ile feshedilmesi  veya kendiliğinden sona erdiği  durumlarda derneğin mal varlığı  GENEL KURUL KARARI İLE  BELİRLENEN   yere verilir. Genel kurulda fesih kararının  alınmasını müteakip, derneğin para ve  haklarının devri  son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca    yapılır.  Para, mal  ve  haklarının  tasfiye ve intikal  işlemlerinin  tamamlanmasını  müteakip tasfiye kurulu  tarafından durum  7 gün içinde  bir yazı ile  dernek merkezinin  bulunduğu  yerin  mülki  idare  amirliğine  bildirilmesi ve bu yazıya  tasfiye tutanağı eklenmesi zorunludur.

 

         c) Tasfiyenin  mahkeme  kararı ile  yapılması

         Tüzükte  tasfiyenin ne şeklide  yapılacağının  genel kurulun kararına bırakıldığı halde,  genel kurul tarafından  bir karar alınmamış veya  genel kurul toplanmamış veya  son yönetim  kuruluna yapılan  tebligata  rağmen  tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile  feshedilmişse,  derneğin bütün  para ve  mal ve hakları , mahkeme kararıyla bulunduğu  ildeki  amacına  en yakın ve kapatıldığı tarihte  en fazla  üyeye sahip DERNEĞE   devredilir. Para, mal ve  haklarının  tasfiyesi  mahkeme kararında belirtilen  esaslara  göre yapılır ve tasfiyenin  tamamlanmasına müteakip , durum  ilgili  mülki  idare  amirliğine bildirilir.

 

MADDE  15- GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN  GÖREVLERİ

         Dernek  ilk genel kurul toplantısını yapıp zorunlu  organlarını  oluşturuncaya kadar dernek iş ve işlemlerini  yürütmek ve  yetkili yerlerden  dernekle ilgili  tebligat almaya aşağıdaki  görev taksimatı yapılan  üyeler  bu hizmetleri  yürütür.

 

 

 

 

sıra  no

adı soyadı

görevi

01

HALİL ALDEMİR

BAŞKAN

02

M.NACİ CANBAY

BAŞKAN YARDIMCISI

03

SELAHADDİN TİMUR

MUHASİP 

04

SERVET BAYINDIR

SEKRETER 

05

FARUK SALMAN

KURUCU ÜYE 

06

HARUN ÖĞMÜŞ

KURUCU ÜYE  

07

MEHMET AKİF CAN

KURUCU ÜYE 

 

MADDE 16- TÜZÜKTE BULUNMAYAN HÜKÜMLERDE

Bu  tüzükte bulunmayan  hükümlerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu  4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 4778 sayılı  Çeşitli Kanunlarda  Değişiklik Yapılmasına İlişkin  Kanun hükümleri fiilen uygulanır.

 

 

HALİL ALDEMİR               M.NACİ CANBAY                      SELAHADDİN TİMUR

 

 

 

 SERVET BAYINDIR          FARUK SALMAN                    HARUN ÖĞMÜŞ           

 

 

 

MEHMET AKİF CAN